Daxili komitələr

«AGBank» ASC-in Müşahidə Şurasının üzvləri:

Müşahidə Şurasının sədri Çingiz Rauf oğlu Əsədulla

Müşahidə Şurasının üzvləri: Fərzulla İsmayıl oğlu Yusufov

Qriqoriy Aleksandroviç Marçenko

Azər Fazil oğlu Mövsümov

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının nümayəndəsi

Audit Komitəsinin üzvləri:

Audit komitəsinin sədri Fikrət Fərman oğlu Baxışov

Audit komitəsinin üzvləri: Mixail Yuriyeviç Fransev

Asif Ramazan oğlu Çoxlayev

Audit Komitəsinin vəzifələri :

1. Öz fəaliyyəti barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq Səhmdarların Ümumi Yıgıncağı qarşısında hesabat vermək;

2. Daxili Audit Departamentinin əsasnaməsini hazırlamaq və təsdiq etmək;

3. Bankın inzibati, əməliyyat, uçot siyasəti və prosedurları üçün müvafiq daxili nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;

4. Əməliyyatlarla bağlı vəzifələrin və məsuliyyətin bölüşdürülməsi və əməliyyatlar üzrə ikili nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi barədə təkliflər vermək;

5. Bankın daxili nəzarətinin vəziyyətini bankın reqlamentinə və fəaliyyətin Strateji Plana uyğunluğunun yoxlanılmasına dair audit hesabatlarını və audit nəticələrinin müstəqilliyini və əsaslandırılmasını qiymətləndirmək və təsdiq etmək;

6. Kənar auditin gedişi zamanı bankın fəaliyyətinə dair mühüm fakt və məlumatların kənar auditora təqdim edilməsini təmin etmək

7. Zərurət yarandıqda mühüm məsələlərin müzakirə edilməsi məqsədi ilə maliyyə bazarlarına nəzarət orqanının, kənar auditorun və bankın digər idarəetmə orqanlarının iştirakı ilə görüşlərin keçirilməsini təşkil etmək.

İdarə heyətinin Sədri

Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov

İdarə heyəti sədrinin müavini

Elnur Əhməd oğlu Musayev

İdarə heyətinin üzvü:

Səkinə Rəşid qızı Xalafova

Risklərin idarə edilməsi komitəsi

Risklərin idarə edilməsi komitəsinin sədri – Çingiz Rauf oğlu Əsədulla

Risklərin idarə edilməsi komitəsinin üzvləri:

Azər Fazil oğlu Mövsümov

Elnur Əhmədoviç Musayev

Məmməd Ənvər oğlu Allahverdiyev

Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov

Fikrət Fərman oğlu Baxışov(səsvermə hüququ yoxdur)

Risklərin idarə edilməsi komitəsinin vəzifələri :

  1. Risklərin idarə edilməsi siyasətinin və metodologiyasının hazırlanması və Müşahidə Şurasının təsdiqinə təqdim olunması;
  2. Bankın biznesində olan bütün risklərin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi və sığortalanması qaydalarının hazırlanması və Müşahidə Şurasına təqdim olunması;
  3. Risklərin və onlara nəzarət üsullarının müəyyənləşdirməsi və müvafiq xəritənin tərtib edilməsi
  4. Risklərə nəzarət üçün limitlərin müəyyən edilməsi (buraya qarşı tərəfin maksimal risk təhlükəsi, risk mövqeyi məbləği kimi sadə tərkibli limitlər və Riskə məruz dəyər, Stres testlər kimi risklərin qiymətləndirməsi metodları ilə ölçülən təkmilləşdirilmiş limitlər daxildir).

Mükafatlandırma Komitəsi:

Mükafatlandırma Komitəsinin sədri: Çingiz Rauf oğlu Əsədulla

Mükafatlandırma Komitəsinin üzvləri:

Azər Fazil oğlu Mövsümov

Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov

Emil Zahir oğlu Zairov

Elnur Əhmədoviç Musayev

Mükafatlandırma Komitəsinin vəzifələri:

1. Mükafatlandırmaya dair bütün dəyişiklərin, Komitə tərəfindən tərtib olunan və Müşahidə Şurasının təsdiq etdiyi mükafatlandırma siyasətinə uyğun, mükafatların müəyyən olunması və həyata keçirilməsi barədə qərarlar qəbul edir.

2. Komitə bankın mükafatlandırma sisteminə uyğun olaraq bankın illik fəaliyyət nəticələrini nəzərdən keçirir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində qərarlar qəbul edir.

3. Komitə mükafatlandırma siyəsətinin tələblərinə uyğun daxili prosedura qaydalarını hazırlayır.

4. Komitə, mükafatlandırma qaydalarının bankın mənafeyinə zidd olmamasını təmin edir.

5. Komitə, mükafatların verilməsi üzrə proseduralara riayət edilməsinə nəzarət edir.

6. Komitə, ildə bir dəfədən gec olmayaraq risklərin idarəedilməsi komitəsi ilə birgə mükafatlandırma mexanizminin səmərəliyini qiymətləndiməlidir.

Böyük Kredit Komitəsi

Komitənin sədri: Elnur Əhmədoviç Musayev

Komitənin üzvləri:

Əfqan Süleyman oğlu Cəlilov

Kamilə Çingiz qızı Budaqova

Kiçik Kredit Komitəsi

Komitənin sədri: Əmir Mütəlib oğlu Əliyev

Komitənin üzvləri:

Kamilə Çingiz qızı Budaqova

Fərhad Zeynal oğlu Zeynalov

Böyük və Kiçik Kredit Komitəsinin vəzifələri

1. Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi kredit siyasətinə uyğun öz fəaliyyətini istiqamətləndirir.

2. Komitəyə daxil olan bütün müraciətlərinin qiymətləndirməsinin nəticələrini nəzərdən keçirir və öz səlahiyyətləri çərçivəsində qərarlar qəbul edir.

3. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində kreditlərin verilməsini təsdiq edir.

4. Özündə kredit riski cəmləşdirən əməliyyatlarla bağlı məsələlərə baxır və qərarlar qəbul edir.

5. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində tələblərə uyğun kreditlərin restruktrizasiyasına dair qərarlar qəbul edir.

6. Bankın resurslarının və cəlb edilmiş vəsaitlərin risk meyarlarını nəzərə alaraq verləşdirilməsinə dair təkliflər verir və səlahiyyətləri çərçivəsində

qərarlar qəbul edir.

7. Öz səlahiyyətləri çərçivəsində kreditlərin və kredit öhdəliklərinin faiz dərəcələrini, kredit müddətini müəyyən edərək təsdiq edir.

8. Kredit təminatlarının ilkin və zəruri hallarda yenidən qiymətləndirilməsi barəsində qərar verir

9. Kreditlərin verilməsi üzrə proseduralara riayət edilməsinə və ödəniş qrafikinə uyğun qaytarılmasına nəzarət edir.

10. Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılmasına nəzarət edir və nəticələrə uyğun qərarlar verir.

11. Kredit portfelində olan problemli kreditləri daima diqqət mərkəzində saxlayaraq onların sağlamlaşdırılması istiqamətində öz səlahiyyətləri çərçivəsində qərarlar qəbul edir.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by