Bank-ın dividend siyasəti

Dividend siyasəti - bankın xalis mənfəətinin istifadə istiqamətlərini özündə əks etdirən siyasətin bir hissəsidir. Bu siyasəti Müşahidə Şurası tərəfindən müəyyən edilir, Bankın Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı tərəfindən təsdiq edilir. Dividend siyasətində aşağıdakı məsələlər öz əksini tapır:

  • Dividendlərinin ödənişi elan edilən səhmlərin kateqoriyası və növü;
  • Hər hansı bir səhm kateqoriyası və növü üçün dividendin həcmi;
  • Dividend ödənişinin müddəti;
  • Dividend ödənişinin növü.
  • Dividendin hesablanması qaydası
  • Dividendi almaq hüququ olan şəxslər
  • Dividentlərin ödənilməsinə məhdudiyyətlər

Dividendlərin elanı və ödənilməsi, o cümlədən ödənişlərin məbləği və proseduru Bankın illik təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticəsi barədə kənar audit tərəfindən hesabat təsdiq edildikdən sonra Müşahidə Şurasının tövsiyəsi ilə Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən müəyyən edilir.

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarına və hər hansı müvafiq normativ və birja tələblərinə uyğun olaraq, Bank yalnız mənfəətin və yığılmış müsbət bölüşdürülməmiş mənfəətin mövcud və hər hansı belə ödənişi əhatə etmək üçün kifayət qədər olduğu təqdirdə və Bölmə 2-də göstərilmiş maksimum məbləğə uyğun olacaq istənilən dividendi ödəməyi öhdəsinə götürür.

Banka hər hansı dividendi yalnız hər hansı belə ödənişdən sonra Bank minimum I Dərəcəli Kapital Nisbəti və Tələb olunan Kapital Nisbəti tələblərini pozmadığı və, illik büdcədə öz əksini tapmış məlumatlara əsasən, onun belə dividendlərin ödənildiyi təqvim ilinin sonuna qədər Tələb olunan Kapital Nisbətindən yuxarıda qalacağı ehtimal olunduğu təqdirdə icazə verilir.

Tələb olunan kapital dedikdə- I Dərəcəli Kapitalı ən azı 2% üstələyən Kapital nəzərdə tutulur

Səhmlərin buraxıldığı tarix və hər hansı Səhmdarın bu cür səhmlərə malik olduğu müddətdən asılı olmayaraq, bütün Səhmlər dividend almaq hüququ baxımından qanuni cəhətdən bərabər olmalıdır.

Əgər maliyyə ilinin sonundan etibarən hər hansı yeni Səhmlər buraxılmışsa, bu cür yeni Səhmlərə malik olan səhmdarlar keçən maliyyə ili üzrə mənfəətdən ayrılmış dividendlər almaq hüququna malik olmurlar.

Dividend siyasəti Səhmdarların Ümumi Yığıncağında təsdiq edilir. Dividend siyasəti mənfəətin səhmdarlar arasında mütənasib bölgüsünü və dividendlərin verilmə dövrliyini müəyyən edir.

ALO, AGBANK...
Zəng sifarişi
Like
us on
Əlavələr
ADIF E-Gov Portal infobank.az i-Map
© 2020
Site by